Praktisk psykiatri inom kommunens verksamheter
för stöd, service och sysselsättning

Efter psykiatrireformens genomförande 1995 har många år gått, och vid olika utvärderingar har en hel del brister påtalats när det gäller kommunens insatser för människor med psykiska funktionshinder. Inte minst gäller detta personalens utbildning inom kommunens olika verksamheter för stöd och service. Kunskaperna i praktisk psykiatri har ofta visat sig vara otillräckliga hos kommunens personal vilket leder till problem för dem som ansvarar för dessa uppgifter.

Med utgångspunkt i min bok En bärande relation har jag för kommunens personalgrupper av olika kategorier byggt upp en fortbildning som omfattar översikt av olika diagnoser och de funktionshindrades karakteristika, bakgrunder till olika diagnoser som ångestsyndrom, personlighetsstörningar, schizofreni och depressionssjukdomar. Vidare ges grundläggande fakta kring behandling och orientering om psykofarmaka och deras biverkningar.

Särskild vikt i fortbildningen läggs vid bemötande och förhållningssätt i samband med olika speciella situationer såsom våld, hot om våld och suicidnära handlingar. Vidare betonas praktiska vardagliga situationers handhavande liksom bemötande och samarbete med anhöriga samt etiska frågor när det gäller stöd och samverkan inom de stödformer som tillämpas i kommunernas verksamhet.

Folder (pdf) ›››

Kontakta mig gärna för mer information och bokning ›››

Copyright © Gunnel Saxon Crafoord 2008-11-28 mbjweb