foto: Gunnar Englund /NoK

| hem | kontakt |


| som läkare | som psykiater | som psykoanalytiker | som psykoanalytisk författare |
| som författare och debattör | som översättare av Freud | som redaktör för Divan |

 
     
     

Böcker

 
     bokpaket-erbjudande 
EXTRA ERBJUDANDE

Bokpaket bestående av

Barndomens återkomst, Platser för vårt liv
, och Hjärtats oro.
 
Pris 200:- kr + porto. Kan även beställas var för sig, 100:- kr + porto.

Bokpresentationer hittar du längre ner på denna sida!
 
Beställ direkt via e-post: c.crafoord.ord@telia.com och ange leveransadress och fakturaadress.

 

 
   
Kärleksförsök och svek – En själsläkares berättelser

ISBN: 978-91-27-12028-0
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 304
Utkom: 2010

Kärleksförsök och svek – En själsläkares berättelser skriver Sveriges mest kända psykoanalytiker för första gången uppriktigt och rannsakande om sitt liv. Med berättarlust och öga för detaljer ledsagar Clarence Crafoord läsaren genom ett ”krokigt men ganska vanligt liv”.
Från barndomens sinnrika värld, trevande pubertetsår och fram till vuxenlivets karriär – men också kärleksförsök och svek. Författaren skriver om uppväxten i en privilegierad men hämmande överklassmiljö, om litterära drömmar, förälskelser och drivkrafterna bakom sin yrkesbana som framgångsrik förnyare av psykiatrin och fackboksförfattare.

 

 
   
Kärlek, dikt och dröm.
Strövtåg bland litterära texter, psykoanalytiska idéer och profeter

Publicerad på denna hemsida
Pdf-format för nedladdning
Kan hämtas här

Ur förordet: Under åren har många av mina olika texter och framträdanden efterfrågats men varit svåra att få tag i. Det finns också tankelinjer mellan de olika kortare och längre artiklarna som bättre framträder om läsaren ges möjlighet att lätt vandra från den ena till den andra. Jag vet också att Divans regelbundna läsare trots allt är en rätt exklusiv grupp, och många tidigare nummer är dessutom utgångna. Därtill har jag lagt andra artiklar och framställningar som många läsare inte har mött tidigare och som kan vara igenkännanden för andra. Ett fåtal texter är nyskrivna, några har bara framförts i radio och mött olika reaktioner som lett till nya kontakter. Jag har funderat en del över hur texterna skulle ordnas i den här volymen men gett upp tankarna på tematisk eller kronologisk ordning. För att underlätta ströläsning har jag blandat korta och längre texter och låtit tyngre texter samsas med lättare.

 

 
   


Hjärtats oro. Anteckningar från ett vardagligt sjukdomsfall

ISBN: 978-91-27-09903-6
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 190
Utkom: 2004

Hjärtats oro är en högst aktuell tankebok om åldrande, sjukskrivning och rehabilitering – en blandning av iakttagelser, åsikter och funderingar om individens möte med vårdapparaten, men också med sig själv.

Denna rapport från det inre berör inte bara människor som har eller har haft liknande besvär utan också har mycket att tillföra alla som är verksamma inom sjukvården.

       

 
   


Införlivanden. Om den utvecklande dialogens betingelser

ISBN-13: 978-91-27-08528-2
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 286
Utkom: 2001

Dagens neurovetenskap gör det möjligt för psykoanalysen att på ett nytt sätt formulera samspelet mellan det yttre och det inre.

Vårt jag är vänt både inåt och utåt och strävar efter att samla alla olika inflytelser i ett inre rum. Detta rum utgör vår personlighet – en ”själsförmögenhet” som vi kan förvalta eller förspilla. Allt det vi tar in via sinnesorganen reflekteras och förmedlas i en utvecklande dialog med andra människor, som ger bekräftelse och kärlek eller som sviker och överger. Det gäller våra tankar, fantasier, minnen och drömmar, men också upplevelserna av inre organ, kropp och hud. Det kroppsliga samspelar med det psykiska, liksom känslorna med intellektet.

Clarence Crafoord presenterar en modell för hur neurovetenskapliga rön, liksom evolutionstänkandet nyare framsteg, kan förenas med hävdvunna psykoanalytiska erfarenheter. På så sätt visar boken också vad författaren under ett aktivt yrkesliv inom människovård införlivat i sitt eget tänkande.

 
   


Platser för vårt liv. Tankar om inre och yttre platser i tillvaron

ISBN-13: 978-91-27-08005-8
Bandtyp: Pocket
Utkom: 2000

Människans psykologiska utveckling beskrivs i den här boken ur ett nytt och annorlunda perspektiv. Framställningen tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har en plats inom oss för våra erfarenheter och för våra relationer till människor omkring oss. Här och var finner vi yttre platser som står i en speciell förbindelse med vårt inre. I boken får vi följa ett par människors öden genom viktiga platser i deras liv. En särskild plats intar symboliseringsförmågan och förståelsen för språk och kultur som författaren kallar förvandlingens plats – en plats mellan det inre och yttre området.

Författaren riktar kritik mot en samhällsplanering som tar alltför liten hänsyn till psykologiska lärdomar och i stället styrs av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Boken gör inte anspråk på att ge någon fullständig framställning av en ”platsens utvecklingspykologi” utan tjänar främst som en lättillgänglig illustration till ett betydelsefullt och komplicerat psykoanalytiskt teoribygge.

 
   


På lång sikt. Fem fallstudier av tidig personlighetsstörning i långtidspsykoterapi

ISBN-13: 978-91-27-07755-3
Bandtyp: Inbunden, kartonnage
Sidantal: 352
Utkom: 1999 (Pocketupplaga utkom 2002)

På lång sikt har tillkommit i anslutning till ett projekt vid Stockholms läns landstings psykoterapiinstitut. ”Terapeuterna har lyckats med att producera texter som bär läsaren med sig, texter som skapar närhet och förståelse. Bildspråket i texterna smyger sig under huden, tränger sig på och tränger sig in… 'På lång sikt' ökar förståelsen av vad det innebär att vara patient, att vara psykoterapeut – och att vara människa.” (Gudrun Olsson i PsykologTidningen 15/01)

Clarence Craford, redaktör. Övriga medverkande i projektet är psykoanalytikerna Sonja Härdelin och David Titelman samt psykoterapeuterna Cecilia Andræ, Ulla Floberg, Inger Johansson och Kerstin Schewenius.

 
   


Barndomens återkomst. En psykoanalytisk och litterär studie

ISBN-13: 978-91-27-05967-2
Bandtyp: Pocket
Utkom: 1996

Med utgångspunkt i ett minne från barndomen anlägger Clarence Crafoord en psykoanalytisk syn på hur barndomsminnen kan bli bärare av symboler och mönster, återkommande som ett tema genom livet. Han låter därpå läsaren följa sådana mönster i författarskapet hos Marcel Proust, August Strindberg och Selma Lagerlöf. Infallsvinkeln ger spännande läsning med välvalda citat och delvis nya tolkningar av välkända och mindre kända texter.

Crafoords tes är att det inte går att ljuga ihop en skröna; också de minnen som är rena konstruktioner är ofta sannare än vad författarna anar och säger mer om deras barndom än vad själva det skildrade minnet antyder. Boken avslutas med reflexioner kring konstnärskapets villkor – vilken gåva det är men vilket pris man också kan få betala för den ständigt pågående självanalysen.

 
   

Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst

ISBN-13: 978-91-27-10879-0
Bandtyp: Häftad
Sidantal: 204
Utkom: 1994 (Ny reviderad utgåva 2005)

Att samtala är mycket mer än att utbyta ord. Det innebär att se och lyssna med alla sinnen och att vara medveten om att man ständigt som lyssnare också själv hela tiden är en berättare. Våra relevanta minnen präglar oss från första stund och återkallas inom både kropp och själ. De återges i hela vår varelse. När vi uppmärksammar denna inbäddade berättelse anlägger vi det narrativa perspektivet på människan. Varje människa förtäljer oavlåtligt sin historia, inte bara i sin verbala framställning utan med hela sitt väsen – sitt framträdande, sin klädsel, sin uppsyn, hållning, röst och gångart.

Människan är en berättelse är inte skriven enbart för samtalsterapeuter utan för att ge impulser till alla människor som använder samtalet som huvudinstrument i sin dagliga gärning.

 
   

Utvecklande förtrolighet. Tankar om kontaktmannaskap

ISBN-13: 978-91-27-02939-2
Bandtyp: Inbunden, kartonnage
Sidantal: 240
Utkom: 1991

Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient – både i sluten och i öppen vård – en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten, vilket gör en nära relation möjlig. Boken tecknar bakgrund och förändring från den gamla skötarrollen, beskriver psykologiska sammanhang och visar på kontaktmannaskapets många möjligheter till en utvecklande förtrolighet.

 
   

Psykoanalytiker utan soffa

ISBN-13: 978-91-27-02123-8
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 220
Utkom: 1989

De flesta människor har vaga idéer om vad en psykoanalytiker gör. De vet att han är en läkare eller psykolog som lyssnar på patienten som ligger på en soffa och berättar om alla sina drömmar och innersta tankar.

Men vad gör psykoanalytikern när han lämnar sitt analysrum med soffan? I den här boken berättar några psykoanalytiker om hur de vid sidan av sitt analysarbete verkar på andra områden av olika slag. De berättar om hur de använder sina psykoanalytiska kunskaper när de uppträder som t ex företagsläkare, organisationsforskare, utredare av sexuella övergrepp, alkoholistläkare; när de verkar inom utbildning, inom kroppssjukvård, inom familjerådgivning, inom socialvård, i fredsarbete eller svarar på frågor i tidningens frågespalt.

 
   

Den möjliga och omöjliga psykiatrin

ISBN-13: 978-91-27-01741-9
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 197
Utkom: 1987

En spännande och mycket initierad skildring av "den nya psykiatrins" framväxt och möjliga tillämpning, personligt beskriven av en av rörelsens förgrundsfigurer. Clarence Crafoord stod på barrikaderna när man i det kampglada 60-talet började se sig om efter alternativ till den traditionella sjukhuspsykiatrin. Sektorisering blev lösenordet för en socialpsykiatriskt och psykoterapeutiskt orienterad psykiatri som vill ta ett totalansvar för alla slags psykiska problem inom ett visst geografiskt område. Vården har tyngdpunkten i öppen vård som förläggs ute i själva samhället och arbetar med de nätverk som omger oss alla. Man kommer här de psykiska problemen in på livet på ett annorlunda men krävande sätt. Författaren betonar särskilt vikten av psykoterapeutisk kompetens och tillräckliga resurser. Han varnar också för att politisk sparnit kan leda till ödeläggande personalförslitning.

 
   

En bok om borderline

ISBN-13: 978-91-27-01635-4
Bandtyp: Inbunden
Sidantal: 272
Utkom: 1986 (Ny utgåva 2005)

Borderlinepersonligheter är människor som i sitt känslomässiga armod inte förmått passera viktiga gränslinjer i utvecklingen till en egen individualitet. Det är brister i den utvecklande dialogen mor–barn som är orsaken till störningen. Patienterna kan vara ”besvärliga” i vården, är vilsna och ofta oförstådda. Boken innehåller många synpunkter på hur den psykiatriska vården av dem bör utformas för att kompensera de tidiga känslomässiga bristerna.

 
     
Klicka på respektive omslagsbild för en utförlig presentation på förlagets hemsida!
 
 

 

 

Copyright © 2011-01-09 Crafoord-Ord mbjweb