START | VETENSKAPLIGT | BÖCKER | KONTAKTA | LÄNKAR

BÖCKER PÅ SVENSKA

Den svårfångade organisationen
Texter om medvetna och omedvetna skeenden
Siv Boalt Boëthius & Stefan Jern (red)
 
isbn 91-27-04391-6 Natur och Kultur

Det här är en antologi om de dolda, ofta omedvetna, behoven, föreställningarna och processerna i grupper, organisationer och institutioner inom arbetslivet och andra verksamhetsområden, t ex politiken. Det handlar om tillämpad organisationspsykologi. Praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper vävs här samman till en spännande bild av hur vårt behov av ledning uppstår och hur vi på ett omedvetet sätt kan både stödja och motarbeta förändringar. Varför blir det inte som man tänkt sig?

Samarbetssvårigheter, konflikter och kriser beskrivs och analyseras, liksom kvinnors situation i grupper och som ledare. Vi får också moderna modeller för konsultationsarbete och genomtänkta strategier för hur man kan påverka relationerna inom en grupp.

För tolv år sedan gav Natur och Kultur ut en antologi med titeln Grupprelationer (red. bl.a. Jern och Boalt Boëthius) med ett antal kommenterade klassiska texter om idéerna och teorierna för Tavistock-skolan. Efter fyra nyutgåvor är det nu dags för en uppföljning om de praktiska tillämpningarna. Den har tillkommit för att möta en ökande efterfrågan på psykologisk kunskap om sambandet mellan arbetets innehåll, organisationens uppbyggnad och relationerna inom arbetslivet. Alla de 18 författarna utgår från arbetslivsforskning och grupprelationskonferenser inom den s.k. Tavistock-skolan och dess psykodynamiska grundsyn.

AGSLO, uttytt "Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation", den brittiska Tavistock-skolans svenska avläggare, arbetar främst genom årliga grupprelationskonferenser, där deltagarna uppmärksammas på olika skeenden som påverkar relationerna mellan individerna i gruppen, mellan olika grupper samt mellan grupper och hela organisationen. Hur samspelar olika grupper, hur handskas man med förändringar, hur fungerar det inbördes beroendet, kan man styra sin egen verksamhet?

Gränsen mellan det yttre och inre är flytande, ingen kan kontrollera kaos men alla måste vi handskas med situationen. Det gäller både enskilda människor och organisationer. Både den enskilda individen, företaget eller ett lands regering måste ta ställning till den ständigt pågående förändringsprocessen. Det går inte längre att tala om för människor vad de ska göra.

Här har vi således en bok som ger ökad insikt i människors irrationella handlande och fördjupad förståelse av organisationers uppbyggnad. Och vi kan lära oss att fungera bättre i våra yrkesroller.

Målgrupper: Studerande på högskolenivå. Ledare, beslutsfattare och administratörer inom arbetslivet, organisationer och institutioner. Ekonomer, tekniker, lärare, personaladministratörer, samhälls- och beteendevetare, t.ex. psykologer, och alla som arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer.


Mer info

 

Grupphandledning
Den lilla gruppen som forum för lärandet
Siv Boalt Boëthius & Marie-Louise Ögren
Reviderad upplaga.
 
isbn 91-88-87245-9 Mareld

Trots att grupphandledning är den vanligaste formen av handledning inom såväl kliniskt arbete som andra verksamhetsområden finns förvånansvärt lite forskning. Med utgångspunkt i empiriska studier av grupphandledning inom såväl grundläggande psykoterapiutbildning som vidareutbildning redovisas teoretiska modeller för handledning och lärande samt aktuell forskning med tonvikt på grupphandledning. 

Syftet med vårt arbete är att öka förståelsen för det specifika i grupphandledning, som den bedrivs inom ramen för utbildningar och andra verksamheter med inriktning på yrkesmässiga relationer till människor. Boken vänder sig till läsare som arbetar med grupphandledning vid psykoterapiutbildningar på olika nivåer och med olika behandlingsinriktningar liksom inom andra verksamheter. Vår utgångspunkt är att vissa gruppfenomen som förekommer i grupphandledning är av generellt intresse oavsett verksamhetsram, behandlingsinriktning och utbildningsnivå. I denna andra upplaga av boken har texten omarbetats, uppdaterats och det psykodynamiska perspektivet på grupphandledning har kompletterats med alternativa teoretiska modeller. Presentationen av empiriska studier av grupphandledning har utökats.

Siv Boalt Boëthius är professor vid Stockholms universitets pedagogiska institution, psykoanalytiker och tidigare verksamhetschef för Ericastiftelsen. Hennes forskning är inriktad på ledarskap och sociala skeenden i grupper och organisationer samt på psykoterapi för barn och ungdomar.

Marie-Louise Ögren är med. dr., leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon är verksam som lärare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på grupphandledning i psykoterapi. Hon leder för närvarande ett forskningsprojekt i samarbete med fem utbildningsinstitutioner.

 


Mer info

Publikationer på svenska och nordiska språk

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2011). Grupphandledning: Ramar, kärninnehåll och samspel. I M. Rønnestad & S. Reichelt (red.). Veiledning i psykoterapeutiskt arbeid. Oslo: Universitetsförlaget.

Boalt Boëthius, S. (2010). Grupphandledning I samband med forskning. I J. Näslund & M-L. Ögren (red.) Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund: Studentlitteratur.

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2010). Grupphandledning och den organisatoriska ramen. I J. Näslund & M-L. Ögren (red.) Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund: Studentlitteratur.

Ögren, M-L. & Boalt Boëthius, S. (2010). Kärninnehåll och samspelsprocesser I grupphandledning. I J. Näslund & M-L. Ögren (red.) Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund: Studentlitteratur.

Boalt Boëthius, S., Carlberg, G. & Eresund, P. (2009) Internationell workshop på Ericastiftelsen. Insikten, nr. 1, 38-44.

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2008). Om grupphandledning och vägen från klinisk erfarenhet till systematisk forskning. Mellanrummet, 19, 45-60.

Ögren, M-L. & Boalt Boëthius, S. (2008). Grupphandledning inom psykoterapiutbildningar. Mellanrummet, 19, 61-75.

Ögren, M-L., Boalt Boëthius, S, & Sundin, E. (2005). Grupphandledning i psykoterapi inom ramen för utbildningar. Matrix, 22, 4, 389-403.

Boalt Boëthius, S. (2005). Handledningens utformning i relation till mål och ramvillkor. Några likheter och skillnader mellan psykoterapihandledning och forskarhandledning. Matrix, 22, 420-437.

Ögren, M-L., & Boalt Boëthius, S. (2005). Vägen från terapeut till handledare. Handleddas och handledares erfarenheter av en handledarutbildning. Insikten 4, 14-24.

Maar, V., Egelund, K. & Boalt Boëthius, S. (2004). Unge voksne som søkte psykoanalytisk gruppeterapi. Matrix, (21), 4, 316-333.Ögren, M-L., Boalt Boëthius, S., & Sundin, E. (2005). Grupphandledning i psykoterapi inom ramen för utbildningar. Matrix, 22, 389-403.

Boalt Boëthius, S. (2004) Psykoterapins utvecklingslinjer och skärningspunkter. Mellanrummet, 11, 29-35.

Maar, V., Egelund, K. & Boalt Boëthius, S. (2004). Unge voksne som søkte psykoanalytisk gruppeterapi. Matrix, 21, (4), 316-333

Jacobsson, G., Lindgren, A., Werbart, A. & Boalt Boëthius, S. (2004). Unga vuxnas förhållningssätt vid påfrestningar i livet: en enkätundersökning. Psykoterapi: forskning och utveckling, 27. Stockholm: Karolinska Institutet, Sektionen för psykoterapi.

Boalt Boëthius, S. (2004). Forskningshandledning och psykoterapihandledning – gemensamma och särskiljande drag. A. Bron & A. Gustavsson (red.). Pedagogik som vetenskap. (s. 88-113). Stockholm: Pedagogiska institutionen.

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2003). Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande. Stockholm: Mareld.

Boalt Boëthius, S. (2003) Grupper, ledarskap och organisation i ett psykoanalytiskt perspektiv. I Å. Sandberg (red.). Ledning för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning. Fjärde upplagan. (s. 250-279). Stockholm: SNS Förlag

Boalt Boëthius, S. (2003). Det är bra att tro, men man måste också undersöka. Mellanrummet, 8, 9-24.

Boalt Boëthius, S. (2002). Ledarskapets våndor. Presentation vid Nationella Gruppkonferensen, Psykologiska inst. Stockholms universitet, May 2002.

Boalt Boëthius, S. (2001). Att utveckla strategier för förändring genom analys av konflikterande intressen och behov. I S. Jern & E. Olsson (red.) Studies of Groups and change. Proceedings from a conferences on group and social psychology, (s 25-41). Lund University, May 2000.

Boalt Boëthius, S. & Berggren, G. (2001). Erfarenheter av utarbetandet av en kunskapsöversikt om barnpsykoterapi. I T. Tydén & H. Ryd (red.) Att vaska guld ur kunskapsfloden. En antologi om kunskapsöversikter. Dalarnas forskningsråd.

Boalt Boëthius, S. & Wrangsjö, B. (2000). Om å mestre kunst. En analyse av et symfoniorkester. Tidskrift for organisationspsykologi, 8 (1) 44-55.

Boalt Boëthius, S. & Ögren, M-L. (2000). Grupphandledning. Den lilla gruppen som forum för lärande. Mareld och Ericastiftelsen.

Boalt Boëthius, S. & Eresund, P. (2000). Internationellt forskarmöte om barn- och ungdomspsykoterapi. Insikten 4, 46-49.

Boalt Boëthius, S. & Berggrren, G. (2000). Forskning om barn och ungdomspsykoterapi. En kunskapsöversikt. Andra delvis om arbetade upplagan. Stockholm: Ericastiftelsen. Första upplagan 1998.

Boalt Boëthius, S. (2000) Visst behövs bättre normdata. Önskvärd forskning saknas. Läkartidningen 97 (1-2) 60-62.

Boalt Boëthius, S.& Kihlbom, M. (1999). Ericastiftelsen – många barn i psykoterapi. Incitament – för hälso- och sjukvård i förvandling, 1 (8) 76-77.

Boalt Boëthius, S. & Cleve, E. (1999). Att hålla kursen. Rollen som kursledare för en psykoterapiutbildning. Rapporter Ericastiftelsen, nr 11.

Boalt Boëthius, S. (1999) Kulturmönster vid förändringsarbete inom en behandlingsinstitution. I B. Qvarsell (red.) Pedagoger om kultur (s. 45-58). Forskningsrapporter från Pedagogiska institutionen, nr 62. Stockholms universitet.

Boalt Boëthius, S. (1999) Granskning också viktig för utbildningarna (Debattinlägg) PsykologTidningen 20, s.13-14.

Boalt Boëthius, S. (1996) Att utveckla en organisation genom samspelet mellan ledare och ledda. I G. Ekwall (red.) Inspiratör och navigatör. Om chefer, ledarskap och management. (s. 268-281). Lund: Studentlitteratur.

Boalt Boëthius, S. & Jern, S. (1996) Organisationspsykologi och Tavistockskolan. I S. Boalt Boëthius & S. Jern (red.) Den svårfångade organisationen. Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S. (1996) Den nödvändiga diffentieringens pris. I S. Boalt Boëthius & S. Jern (red.) Den svårfångade organisationen. Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S. Kihlbom, M & Orrenius, A. (red.) (1994). Psykoterapi med barn- och ungdomar – då, nu, sedan. Ericastiftelsen 1934-94. Rapporter Ericastiftelsen nr 5.

Boalt Boëthius, S. (1994) Forskning som en del av personalutveckling. I S. Boalt Boëthius m.fl. Psykoterapi med barn och ungdomar – då, nu, sedan. Ericastiftelsens rapporter nr 5.

Boalt Boëthius, S. (1994) En modell for analys av arbetet i små grupper tillämpad på handledningsgrupper. I M. Hamreby & I. Szecsödy (red.) Den dynamiska psykoterapins plats i offentlig vård, sid 21-23. Utbildningsenhetens skriftserie. Gotab, Stockholm.

Boalt Boëthius, S. (1993) Grupphandledning och samspelsprocesser. I D. Stiwne (red.) Perspektiv på handledning, (s. 160-188). Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S. & Stavrén, A-L. (1993). Ledare på mellannivå i vårdinriktade organisationer. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 32.

Boalt Boëthius, S. & Stavrén, A.L. (1992). Att vara mellanchef inom vård och omsorg. Arbetsmiljöfondens sammanfattningar nr 1584. Uppsala.

Boalt Boëthius, S. & Gerner, K. (1989) Ledare och ledda på daghem. En analys av hur olika ramfaktorer inverkar på interaktionsprocessen. IGOR-rapport nr 27.

Boalt Boëthius, S. (1989). Forskning om grupper och organisationer. I C. Crafoord (red.) Psykoanalytiker utan soffa. (s. 19-33). Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S. (1989) Analys av små grupper ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Teorier och metoder. I I. Widlund (red.) Gruppanalytiska perspektiv. (s. 72-106). Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S., Lantz, A & Pingel, B. (1985) Arbetslag inom äldreomsorgen. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 22.

Boalt Boëthius, S. (1985) Realistiskt och orealistiskt beroende inom barnomsorgen. Rapporter, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, 19, 24-38.

Boalt Boëthius, S. (1985) Att arbeta på daghem. Psykosociala aspekter på daghemspersonalens arbetsmiljö. Sammanfattning Arbetarskyddsfonden nr 763. Liber Tryck.

Boalt Boëthius, S. (1985) Små arbetsgrupper: Autonomi och handlingsberedskap. Nordisk Psykologi, 37 (1) 14-26. Även översatt till norska, publ. i Barnehagen.

Boalt Boëthius, S. (1984) Jern, S., Boalt Boëthius, S., Hidman, U. & Högberg, B. Grupprelationer. Stockholm: Natur och Kultur.

Boalt Boëthius, S. (1982) (Red.) Organisationspsykologi i tillämpning. Stockholm: Psykologiförlaget.

Boalt Boëthius, S. (1978) Individuella insatser i små grupper. Nordisk Psykologi, 2, 126-127.

Boalt Boëthius, S. (1977) Faktorer som påverkar samspelet i små arbetsgrupper. Rapport, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, nr 18.

Boalt Boëthius, S. (1971) Socialpsykologiska aspekter på dynamiken i små grupper. Läkartidningen, 68, 3773-3778.

Boalt Boëthius, S. (1970) Interaktionen i två psykoterapigrupper mätt med en socialpsykologisk metod. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Licentiatavhandling.

Can be downloaded
as pdf from
www.ericastiftelsen.se

IGOR-rapporter

Boalt Boëthius, S. & Stavrén, A-L. (1993). Ledare på mellannivå i vårdinriktade organisationer. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 32.

Boalt Boëthius, S. (1990). Arbetskamrat och chef. Kvinnliga ledare på mellannivå. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 26.

Boalt Boëthius, S. & Gerner, K. (1989) Ledare och ledda på daghem. En analys av hur olika ramfaktorer inverkar på interaktionsprocessen. IGOR-rapport nr 27.

Boalt Boëthius, S. & Stavrén-Eriksson, A-L. (1992). Ledare på mellannivå i vårdinriktade organisationer. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 32.

Boalt Boëthius, S., Lantz, A & Pingel, B. (1985) Arbetslag inom äldreomsorgen. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, IGOR-rapport nr 22.

Totalt finns ca 35 rapporter utgivna inom ramen för IGOR-projektet. Rapporterna kan beställas genom mig. Se kontaktinformation.

Projektet bedrevs vid Stockholms universitets psykologiska institution under åren 1975-89. Det finansierades huvudsakligen genom medel från Arbetsmiljöfonden och Arbetslivscentrum. Verksamheten var inriktad på grupp- och organisationsfrågor inklusive ledarskap och könsroller inom i första hand barn- och äldreomsorg och utbildning.

De metoder som användes och som beskrivits i olika rapporter bygger till stor del på SYMLOG (Systems for the Multiple Level Observation of Groups) (Cohen & Bales, 1970) och Hjulet eller Wheel Questionnaire, som utvecklades av Ben Shalit under hans tid som forskare vid FOA.

 
Stockholms universitet